Ценовник

Скопје - Ансбах

14:40:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Ансбах

12:00:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Гостивар - Ансбах

13:00:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Тетово - Ансбах

13:40:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Куманово - Ансбах

15:25:00 - 14:50:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД