Ценовник

Кавадарци - Куманово

19:00:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Кавадарци - Врање

19:15:00 - 23:16:00

во еден правец 780 МКД

повратна 1200 МКД

студентски 0 МКД

Кавадарци - Лесковац

19:15:00 - 00:24:00

во еден правец 900 МКД

повратна 1500 МКД

студентски 0 МКД

Кавадарци - Ниш

19:15:00 - 01:34:00

во еден правец 1020 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Кавадарци - Јагодина

19:15:00 - 02:58:00

во еден правец 1380 МКД

повратна 2200 МКД

студентски 0 МКД

Кавадарци - Белград

19:15:00 - 04:50:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 2700 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Кавадарци

21:30:00 - 08:10:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 2700 МКД

студентски 0 МКД

Врање - Кавадарци

03:21:00 - 08:10:00

во еден правец 780 МКД

повратна 1200 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Кавадарци

02:07:00 - 08:10:00

во еден правец 900 МКД

повратна 1500 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Кавадарци

01:07:00 - 08:10:00

во еден правец 1020 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Кавадарци

23:31:00 - 08:10:00

во еден правец 1380 МКД

повратна 2200 МКД

студентски 0 МКД