Ценовник

Прилеп - Куманово

18:30:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Прилеп - Врање

18:29:00 - 23:16:00

во еден правец 840 МКД

повратна 1500 МКД

студентски 0 МКД

Прилеп - Лесковац

18:29:00 - 00:24:00

во еден правец 1020 МКД

повратна 1700 МКД

студентски 0 МКД

Прилеп - Ниш

18:29:00 - 01:34:00

во еден правец 1140 МКД

повратна 2200 МКД

студентски 0 МКД

Прилеп - Јагодина

18:29:00 - 02:58:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2600 МКД

студентски 0 МКД

Прилеп - Белград

18:29:00 - 04:50:00

во еден правец 1740 МКД

повратна 3000 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Прилеп

21:30:00 - 08:46:00

во еден правец 1740 МКД

повратна 3000 МКД

студентски 0 МКД

Врање - Прилеп

03:21:00 - 08:46:00

во еден правец 840 МКД

повратна 1500 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Прилеп

02:07:00 - 08:46:00

во еден правец 1020 МКД

повратна 1700 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Прилеп

01:07:00 - 08:46:00

во еден правец 1140 МКД

повратна 2200 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Прилеп

23:31:00 - 08:46:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2600 МКД

студентски 0 МКД