Ценовник

Ресен - Куманово

16:15:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Врање

16:28:00 - 23:16:00

во еден правец 1140 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Лесковац

16:28:00 - 00:24:00

во еден правец 1260 МКД

повратна 2000 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Ниш

16:28:00 - 01:34:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2400 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Јагодина

16:28:00 - 02:58:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 2900 МКД

студентски 0 МКД

Ресен - Белград

16:28:00 - 04:50:00

во еден правец 1920 МКД

повратна 3300 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Ресен

21:30:00 - 10:42:00

во еден правец 1920 МКД

повратна 3300 МКД

студентски 0 МКД

Врање - Ресен

03:21:00 - 10:42:00

во еден правец 1140 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Ресен

02:07:00 - 10:42:00

во еден правец 1260 МКД

повратна 2000 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Ресен

01:07:00 - 10:42:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2400 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Ресен

23:31:00 - 10:42:00

во еден правец 1620 МКД

повратна 2900 МКД

студентски 0 МКД