Ценовник

Тетово - Куманово

20:20:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Куманово

23:31:00 - 04:33:00

во еден правец 780 МКД

повратна 1500 МКД

студентски 0 МКД